ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2564
สื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ในพื้นที่ตำบลไผ่จำศิล

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกอาชีพ จำนวน 3 ประเภทอาชีพ ดังนี้

1.การทำแจลแอลกอฮอล์ว่านหางจระเข้
2.การทำน้ำตรีผลา

3.การนวดแผนไทย

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
อัตราภาษีป้าย
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 6 ตำแหน่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)
ประกาศฯ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2564
ประกาศงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ประกาศฯ การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศฯ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกธนู ธเนศวรานนท์ ขอเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ไผ่จำศีล ทางระบบไลน์ เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว สำหรับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก (สายบ้านมะขาม-ซอยบ้านวิเศษชัยชาญ (บริเวณบ้านนายเกียรติศักดิ์ ปานจำรูญ)) ม.2
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านมะขาม-ซอยบ้านวิเศษชัยชาญ บริเวณบ้านนายเกียรติศักดิ์ ปานจำรูญ) ม.2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการติดประกาศประจำหน่วยเลือกแต่ละหมู่บ้านภายในเขต อบต.ไผ่จำศีล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ด้วยวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสายเลียบคลองวัดม่วงไปเล้าเป็ด หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้าน พ.ต.ท.ชาญ พันธ์ชื่น) ม.8
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้าน พ.ต.ท.ชาญ พันธ์ชื่น) ม.8 ต.ไผจำศีล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล ประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ม.6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขุมทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.อบต.ไผ่จำศีล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทนม ยู เอช ที (รสจืด) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขุมทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทนม ยู เอช ที (รสจืด) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเด็กเล็กใน ศพด.อบต.ไผ่จำศีล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงประดับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกการปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจร สายบ้านมะขาม-ซอยบ้านวิเศษชัยชาญ (บริเวณบ้านนายเกียรติศักดิ์ ปานจำรูญ) ม.2
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม 2563 สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม 2563 สำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.วัดขุมทอง
ประกาศ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ปีงบประมาณ 2564)
ประกาศ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น รายการเก้าอี้พลาสติกพนักพิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมอุตสาหกรรมแบบแขวนผนัง ขนาด 24 นิ้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs ปี2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายคลองรางกุ่ม) ม.6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดสวน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานวางเครื่องออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านวิเศษธานี ม.4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเครื่องออกกำลังกาย หมู่บ้านวิเศษธานี ม.4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ ของสำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ของสำนักปลัด
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายคลองรางกุ่ม) ม.6
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการก่อสร้างลานวางเครื่องออกกำลังกาย คสล หมู่บ้านวิเศษธานี ม.4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดเครื่องบันทึก 16 ช่องสัญญาณ 486-61-0002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องออกกำลังกาย สำหรับติดตั้งที่หมู่บ้านวิเศษธานี ม.4
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเครื่องออกกำลังกาย หมู่บ้านวิเศษธานี ม.4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ ของกองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8173 อ่างทอง เลขครุภัณฑ์ 005-52-0001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ของกองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฯ ถนนสายเขตติดต่อเทศบาล-สะพานปริศนานันทกุล-บ้านนายสมคิด ม.2,1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงานมีท้าวแขนแบบพิงต่ำขาเหล็ก
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางแบบเช่าเหมา เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ในองค์กร 2563
ประะกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬาประเภทเปตอง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนกันยายน 2563 สำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.วัดขุมทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ไผ่จำศีล เดือนกันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนกันยายน 2563 สำหรับ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
แนะนำการชำระภาษีป้าย
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำสังกะสีอาคาร ศพด. อบต.ไผ่จำศีล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสำรวจแนวเขตติดต่อ อบต.ไผ่จำศีล เพื่อขอจัดตั้งเป็น ทต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติ 2564
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเล่นสนามไฟเบอร์กลาส สำหรับ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ส.ค. 63 สำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.วัดขุมทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ส.ค. 63 สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ไผ่จำศีล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องเจาะดินมีล้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีโครงและติดตั้ง ของกองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์พร้อมกระบะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรายการเครื่องตบดิน ของกองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
ประกาศ รายงานผลฯ จัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ถนนสายบ้านใหม่-บ้านไผ่จำศีลและถนนสายวัดนาค ม.5,6,7
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563

- หมู่ที่ 1

- หมู่ที่ 2

- หมู่ที่ 3

- หมู่ที่ 4

- หมู่ที่ 5

- หมู่ที่ 6

- หมู่ที่ 7

- หมู่ที่ 8

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5/2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเจลล้างมือฯ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2563
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา "การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร"
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศฯ ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี
ประกาศฯ การับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
คำสั่งฯ แต่งตั้งมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศฯ การเก็บและขนขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2563
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- กิจกรรมที่ 2 “รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของครอบครัว”

- กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1)
ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2
ประกาศ แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่จำศีล
ประกาศอำเภอวิเศษชัยชาญ เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณ
ประกาศการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล "เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง"
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอ่างทอง โดยสามารถสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
บัญชีรายละเอียดโครงการประเภทก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"
ประมงจังหวัดอ่างทอง ขอให้ประชาสัมพันธ์การเตรียมเอกสารในการยื่นขอรับการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติอุทกภัย(ด้านประมง) แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ป.ป.ส. เปิดรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4/2562
ขอประชาสัมพันธ์ 10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด
ประกาศ การแสดงตนเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิและวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2562
หน้าที่และข้อควรปฏิบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
งานสวัสดิการและสังคม อบต.ไผ่จำศีล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
งานสวัสดิการและสังคม อบต.ไผ่จำศีล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ขอเชิญประชาชนตำบลไผ่จำศีล ใช้บริการที่อ่านหนังสือ ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนปลาสร้อ
"ให้หนังสือ คือ ให้ปัญญา" กองการศึกษาฯ อบต.ไผ่จำศีล ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าความรู้ตามโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 สิงหาคม 2562 ติดต่อได้ที่กองการศึกษาฯ 035-632789
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผ่นพับป้องการการตั้งครรภ์

แผ่นพับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ

แผ่นพับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 "
ประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา 2562
ประกาศฯ การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 30 เมษายน 2562
คำสั่งฯ มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 30 เมษายน 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) 30 เมษายน 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เชิญประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหทัยรัตน์ ชั้น 4 โรงแรมซีแอลการ์เด้นอินน์ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เชิญประชุมชี้แจงร่างข้อบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์ การออกร้านสินค้า OTOP " เฉลา ขนมไทยโบราณ" หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศิล งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดปีศาจร้ายทำลายสังคม
ประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
ประชาสัมพันธ์เรื่องวิธีเอาตัวรอดจาก วาตภัย
ประชาสัมพันธ์เรื่องวิธีเอาตัวรอดจาก อุทกภัย
ประชาสัมพันธ์การออกร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวหอมนิลและข้างไรซ์เบอรี่ จาก โรงสีข้าวชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศีล โดยขายทุกวันพุธ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เวลา 07.00 - 12.00 น.
ประกาศฯ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ประกาศฯ การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศฯ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562
ประกาศฯใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ "แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล "เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล "เรื่องใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล "รับโอนพนักงานส่วนตำบล"
ประชาสัมพันธ์ "การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2561"
ประชาสัมพันธ์ "การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2561"
ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561"
ประชาสัมพันธ์ "วันอาสาฬหบูชา"
ประชาสัมพันธ์ "แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
ประชาสัมพันธ์เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็น งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ประกาศ " เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)"
ประชาสัมพันธ์ "วันวิสาขบูชา"
ประชาสัมพันธ์เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล 25 เมษายน 2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7(ภานในหมู่บ้านไผ่จำศีล) 17 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6(ภานในหมู่บ้านจวน) 17 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4(ภานในหมู่บ้านคลองขุน) 17 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่3(ภานในหมู่บ้านวิเศษชัยชาญ) 17 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่3(ถนนบ้านวิเศษชัยชาญ) 17 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ "การคัดแยกขยะมูลฝอย "
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญวันพระ
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.ไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) รอบที่ 2
ประกาศฯ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561 8 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
คำสั่งฯ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 2 ตุลาคม 2560
ประชาสัมพันธประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
ประกาศ การกำหนดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี
ประชาสัมพันธ์ "เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2560 25 ธันวาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์" เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล" 8 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์" เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล" 18 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์" เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล 12 ตุลาคม 2559
คำสั่งฯ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ประชาสัมพันธ์ "ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น"