ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
ประกาศฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศฯ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2561(สตง.)
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินการ "การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล"
ประกาศ "รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปี งบประมาณ 2560 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2560 10 ตุลาคม 2560
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำหรับ อปท.จ.อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560"
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : (สถ - อปท.) ประจำปี 2560
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2559
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2561 รอบที่ 1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2561 รอบที่ 1
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙