หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  สภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติความเป็นมา
 

                                  ตำบลไผ่จำศีลเป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอวิเศษชัยชาญได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล

 

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย อยู่ห่างจาก

 

ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญประมาณ   3   กิโลเมตร

 
 

ทิศเหนือ

ติดกับตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 

 ทิศใต้   

ติดกับตำบลท่าช้าง ตำบลสี่ร้อย

 

ทิศตะวันออก

ติดกับตำบลหัวตะพาน

 

ทิศตะวันตก 

ติดกับตำบลศาลเจ้าโรงทอง

     

การแบ่งเขตการปกครอง

 

ตำบลไผ่จำศีล   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  คือ

 

หมู่ที่ 1

บ้านท่าช้าง

 

หมู่ที่ 2

บ้านมะขาม

 

หมู่ที่ 3

บ้านวิเศษชัยชาญ

 

หมู่ที่ 4

บ้านคลองขุน

 

หมู่ที่ 5

บ้านคลองขุน

 

หมู่ที่ 6

บ้านใหม

 

หมู่ที่ 7

บ้านไผ่จำศีล

 

หมู่ที่ 8

บ้านดอนปลาสร้อย

   
 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

                            ลักษณะภูมิประเทศของตำบลไผ่จำศีลโดยทั่วไป  มีเนื้อที่ประมาณ  14.089 ตารางกิโลเมตร หรือ

 

ประมาณ  8,806  ไร่  เป็นพื้นที่เป็นราบลุ่มมีลำน้ำที่สำคัญ  คือ  แม่น้ำน้อยไหล่ผ่านพื้นที่ด้านทิศตะวันตก

 

ของตำบล มีคลองขุนเป็นคลองธรรมชาติ แยกจากแม่น้ำน้อยบริเวณ หมู่ที่ 7   ไหลผ่านตำบลและบรรจบกับ

 

แม่น้ำน้อยบริเวณ หมู่ที่ 1  และมีคลองชลประทานไหลผ่าน เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ข้าว  ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่