หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
 
 
 
นายธงไชย ปานพิพัฒน์
 
 
ประธานสภาฯ
 

   
 
 
 
นางสาวเฉลา จันทร์ประสาท
 
 
รองประธานสภาฯ
 

   
นายวันชัย บุญไทย
นายสมหวัง เฟื่องน้อย
นายสัมพันธ์ พงษ์ชุป
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.3

นายสมเกียรติ นาคพนม
นางส้มผิว ทองอ่อน
นางณัฐพร ชัยกล้าหาญ
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.5

นายสนั่น แก้วสุข
นายชูชาติ ภูษี
นางไพฑูรย์ น่วมถนอม
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.7

นายณภัทร ปทุมานนท์
นางยุพิน กลางวงษ์
 
ส.อบต.ม.8
เลขานุการสภาฯ