หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

 

ลำดับที่.

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายธงไชย ปานพิพัฒน์ ประธานสภา อบต.ไผ่จำศีล

2.

นางสาวเฉลา จันทร์ประสาท รองประธานสภา อบต.ไผ่จำศีล

3.

นายวันชัย บุญไทย สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.1

4.

นายสมหวัง เฟื่องน้อย สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.2

5.

นายสัมพันธ์ พงษืชุป สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.3

6.

นายสมเกียรติ นาคพนม สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.3

7.

นายสนอง นิ่มสนอง สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.4

8.

นางส้มผิว ทองอ่อน สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.4

9.

นางณัฐพร ชัยกล้าหาญ สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.5

10.

นายสนั่น แก้วสุข สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.6

11..

นายชูชาติ ภูษี สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.6

12.

นางไพฑูรย์ น่วมถนอม สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.7

13.

นายณภัทร ปทุมานนท์ สมาชิกสภา อบต.ไผ่จำศีล ม.8

14.

นางยุพิน กลางวงษ์ เลขาณุการสภา อบตงไผ่จำศีล