หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

 
 

 
 

นางณิตติรส นิยมศิลป์

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

 
     
 

 
 

นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

 
     
 
 
 
นางยุคลธร สุคนธมาน
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     

นางสาวสรัญญา นุ้ยปรี

นางสาวสุภางค์ ปรักมาภรณ์

นางสาวปณิธาน ปรักมาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

     
 
นางสาวกรรณิการ์ อัจฉริยะเดชา
นางสาวนิภาพร เงินวงษ์
 
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 

นางธนภรณ์ นิ่มสนอง

นางสาวธิดารัตน์ เกตุแก้ว

นางอิสรี บุญเทียน

พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างทั่วไป 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

 

 

นายจรูญ ปู่กลิ่น

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป