หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

 
 

 

 

 
 

นางนงเยาว์ นิละพันธ์

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
     
นางสาวพรทิพย์ สกุลทอง
 
นายมงคล สุนทรพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
พนักงานจ้างทั่วไป