หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

 

 

 
 

นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม