หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

 
 

 
 

นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย

 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     
 

 

นายชิตนเรศ ศรีเมือง

 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา