หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
สำนักปลัด
                          - งานธุรการ
                          - งานนโยบายและแผน
                          - งานกฎหมายและคดี
                          - งานการเจ้าหน้าที่
                          - งานสวัดิการและสังคม
                          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
กองคลัง
                        - งานธุรการ
                        - งานการเงินและบัญชี

                        - งานพัสดุและทรัพย์สิน

                        - งานพัฒนารายได้
                        - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                        - งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์
 
กองช่าง
                       - งานธุรการ
                       - งานสาธารณูปโภค
                       - งานสวนสาธารณะ
                       - งานวิศวะกรรม
                       - งานผังเมือง
                       - งานสถาปัตยกรรม
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                       - งานธุรการ
                       - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
                       - งานรักษาความสะอาด
                       - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
                         - งานธุรการ
                         - งานส่งเสริมการศึกษา
                         - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                         - งานกีฬาและนันทนาการ
                         - งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม