หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา

                                     การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

                                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยองค์การ

บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  1  คณะ

 

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

                                   การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  โดยมอบหมายให้

หัวหน้าส่วนราชการในแต่ละส่วนเป็นผู้รับผิดชอบและติดตามแผนงาน  โครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

โดยและองค์กรมีหน้าที่  ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

                                  1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                                  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                                  3. รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

                                  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

                                 1.รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน  โครงการ

                                 2.ควบคุม  กำกับและบริหารแผนงาน/โครงการ  กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                                 3.ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผล  แผนงาน  โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ

                                4.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

 

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

                               1.ตรวจสอบ  ติดตาม  แผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้น

                               2.รายงานผลของโครงการให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการทุกครั้ง

                               3.รายงานผลการดำเนินโครงการในรอบปีงบประมาณให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปี