ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายคลองวัดม่วง - สะพานหนองโรง ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายคลองวัดม่วง - สะพานหนองโรง ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนเมษายน 2563"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้าน ผอ.น้ำค้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชในตำบลไผ่จำศิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้าน ผอ.น้ำค้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ถนนภายในหมู่บ้าน (บริเวณเลียบคลองขุนฝั่งตะวันออก ม.1,2) หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ถนนภายในหมู่บ้าน (บริเวณเลียบคลองขุนเชื่อมทางเข้าหมู่บ้านสุขพิทักษ์) หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ถนนภายในหมู่บ้าน (บริเวณเลียบคลองขุนฝั่งตะวันออก 1,2) หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ถนนภายในหมู่บ้าน (บริเวณเลียบคลองขุนเชื่อมทางเข้าหมู่บ้านสุขพิทักษ์) หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง พร้อมตีโครงและติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บฉ 2148 อ่างทอง เลขครุภัณฑ์ 019-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานรายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนมีนาคม 2563"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายคลองวัดม่วง-สะพานหนองโรง) หมู่ที่ 3,8 ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายมดีรีสอร์ท ไปสะพานวัดดง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายมีดีรีสอร์ท ไปสะพานวัดดง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายคลองวัดม่วง-สะพานหนองโรง) หมู่ที่ 3,8 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้านมะขาม-ซอยบ้านวิเศษชัยชาญ ต่อจากบ้านนายสาโรจน์ ปกป้อง) หมู่ที่ 2,3 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้าน อ.รุจี มีศักดิ์) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้านมะขาม-ซอยบ้านวิเศษชัยชาญ ต่อจากบ้านนายสาโรจน์ ปกป้อง) หมู่ที่ 2,3 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้าน อ.รุจี มีศักดิ์) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมด้านหน้าและด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมด้านหน้าและด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นด้วยพื้นยาง EPDM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนกุมภาพันธ์ 2563"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนมกราคม 2563"
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางแบบเช่าเหมา เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนธันวาคม 2562"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางหนัก ทรงชาติ) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,8 (สายหนองโรง - วัดม่วง) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนพฤศจิกายน 2562"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะขาม - ซอยบ้านวิเศษชัยชาญ) หมู่ที่ 2,3 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดนาค (เริ่มจากหน้าบ้าน อบต.ชูชาติ ภูษี ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนข่อย - หนองโรง หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกวัดใต้ไปวัดม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ถนนสายทางเข้าบ้านนายพิเชรฐ สุกาวาท) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ถนนสายทางเข้าบ้านนายพิเชรฐ สุกาวาท) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่บ้านวิเศษธานี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,8 (สายหนองโรง - วัดม่วง) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางหนัก ทรงชาติ) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะขาม - ซอยบ้านวิเศษชัยชาญ) หมู่ที่ 2,3 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดนาค (เริ่มจากหน้าบ้าน อบต.ชูชาติ ภูษี ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่บ้านวิเศษธานี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ถนนสายทางเข้าบ้านนายพิเชรฐ สุกาวาท) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกวัดใต้ไปวัดม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ถนนสายทางเข้าบ้านนายพิเชรฐ สุกาวาท) ตำบลไผ่จำศิล

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนข่อย - หนองโรง หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่จำศิล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของทางราชการ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนตุลาคม 2562"
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมติดตั้งและประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยบดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนกันยายน 2562"
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชั้นเก็บของ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุดินลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 3 ซ้าย) ตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องขยายเสียง ของสำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8163 อ่างทอง เลขที่ครุภัณฑ์ 005-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดสวน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 6 (วัดนาค) ตำบลไผ่จำศีล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 6 (วัดนาค) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ถนนซอย ผช.ประสาน ทางเข้าสโลไลท์ ฟาร์ม ไปนานายวันชัย ศรีเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ถนนซอย ผช.ประสาน ทางเข้าสโลไลท์ ฟาร์ม ไปนานายวันชัย ศรีเมือง) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนสิงหาคม 2562"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (ถนนสายเลียบคลองวัดม่วง - สะพานหนองโรง) ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ถนนสายมีดีรีสอร์ท ไปสะพานวัดดง) ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (ถนนสายเลียบคลองวัดม่วง - สะพานหนองโรง) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ถนนสายมีดีรีสอร์ท ไปสะพานวัดดง) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจ้างเหมาจัดสวน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนกรกฎาคม 2562"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุหินคลุกและปรับเกลี่ยคันดินไหล่ทางสองข้างทาง หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดม่วงถึงสะพานหนองโรง) ตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้และวัสดุเพื่อใช้ในดำเนินกิจกรรมที่ 4 โครงการปกป้องสถาบันแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้และวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปกป้องสถาบันแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงประดับ เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บฉ 2148 อ่างทอง เลขครุภัณฑ์ 019-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนมิถุนายน 2562"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการขุดท่อระบายน้ำพร้อมทำร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาชุดเอกสารในการจัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนพฤษภาคม 2562"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปกป้องสถาบันแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายแล้วติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (สายต่อจากของเดิม - บรรจบเขตเทศบาล) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ซอยช่างสนาม - บ้านป้าต้อย) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล (หลังใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศิล (บริเวณวัดนอก)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (สายต่อจากของเดิม บรรจบเขตเทศบาล) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ซอยช่างสนาม - บ้านป้าต้อย) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศิล (บริเวณวัดนอก)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านใหม่ - บ้านไผ่จำศีล (ตั้งแต่สะพาน ม.5) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (สายแยกดอนปลาสร้อย ไปวัดใต้) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สะพานสุดเขต - บ้านนายบุญเลิศ) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนเมษายน 2562"
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (ตั้งแต่สะพาน ม.5) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สะพานสุดเขต - บ้านายบุญเลิศ) ตำบลไผ่จำศิล
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (สายแยกดอนปลาสร้อย ไปวัดใต้) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตัวอักษร ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายทางเข้าบ้านนายสงวน สว่างเนตร) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 6 (วัดขุมทอง) ตำบลไผ่จำศิล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง