ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติของ อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขุมทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือผู้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประดับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง