ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาขุดลอกคลองคูนาบริเวณเลียบถนนสายบ้านนายสมคิด สังข์ทอง หมู่ที่ 2 ต.ไผ่จำศีล
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม. จุดที่ 1 ถนนสายบ้าน ผญ.ละออง สุขประเสริฐ จุดที่ 2 สายบ้านนายชลอ อ่อนเอื้อมิตร หมู่ที่ 2
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย อทถ.42-001 ถนนสายวัดม่วง - บ้านท่าช้าง จาก กม.2+488 ถึง กม. 2+658 (บริเวณสะพานหนองโรงไปเล้าเป็ด) หมู่ที่ 1 ต.ไผ่จำศีล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรายการขอบคันดิน ความยาว 50 ซ.ม. ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมฯ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดขุมทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้าน พ.ต.ท.ชาญ พันธ์ชื่น ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้าน อบต.ธงไชย ปานพิพัฒน์ ไปบ้านนางหนัง ทรงชาติ) หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายหมู่บ้านวิเศษธานี ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายดอนข่อย อท.ถ.42-004 ช่วง กม.2+014 ถึง กม.2.225) หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้าน พ.ต.ท.ชาญ พันธ์ชื่น ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้าน อบต.ธงไชย ปานพิพัฒน์ ไปบ้านนางหนัง ทรงชาติ) หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายดอนข่อย อท.ถ.42-004 ช่วง กม.2+014 ถึง กม.2.225) หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายหมู่บ้านวิเศษธานี ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายคลองชลประธาน 1 ขวา 3 ซ้าย บริเวณบ้านนายณรงค์ ช่วงฉ่ำ) หมู่ที่ 3

  ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายคลองชลประทาน 1 ขวา 3 ซ้าย บริเวณบ้านนายณรงค์ ช่วงฉ่ำ) หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ปี่ที่ 6 โรงเรียนวัดขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563