[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 5/พ.ค./2564 )
    นายธนู  ธเนศวรานนท์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง  ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม “เสริมสร้างจริยธรรม วัฒนธรรมสุจริต ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน” โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ.  2564
ประชุมจัดทำ ”แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ( 5/พ.ค./2564 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายธนู  ธเนศวรานนท์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่จำศีล ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล   
ร่วมประชุมพิจารณาร่าง “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)”  ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2564   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
***เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่น***
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 มกราคม 2564 ( 19/ม.ค./2564 )
     อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ( 29/ธ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ( 29/ธ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 9 กันยายน 2563 ( 29/ธ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ( 25/ธ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดยนายก ธนู ธเนศวรานนท์ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
การทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณวัดม่วง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ( 25/ธ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับวัดม่วง อบต.หัวตะพาน อสม. จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณวัดม่วง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ( 18/ธ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21,24 สิงหาคม 2563 ( 14/ธ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 1 “สบู่น้ำผึ้งมะขาม” และ กิจกรรมที่ 2 “ไข่เค็ม” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี
และ 2. วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 3 “วุ้นหลากสี” และ กิจกรรมที่ 4 “ขิงดอง” ณ โรงเรียนวัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 -> [จำนวน 113 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม