[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ( 5/ก.ย./2561 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  และตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  เมื่อวันที่  8,22 และ 29 สิงหาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการใส่ใจสุขภาพร่างกาย  สุขภาพช่องปาก และฟัน  ของตนเองและคนในครอบครัว  เพื่อให้ประชาชนทราบปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว  และเพื่อให้ชุมชนทราบและสามารถวิเคราะห์สภาวะสุขภาพประชาชน
โครงการการแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2561 ( 30/ส.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย  นายก ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการออกบริการตั้งจุดรับแสดงตนฯ ตามหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่  ระหว่างวันที่ 6 - 20  สิงหาคม  2561  และที่ทำการ อบต.ไผ่จำศีล  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561
โครงการปลูกจิตอาสา ปลูกป่าในชุมชนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2561 ( 17/ส.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561กิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน  และกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดขุมทอง  ร่วมกับประชาชน  และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ( 31/ก.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม2561, โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  และกิจกรรมปลูกต้นในที่สาธารณะในเขตพื้นที่ดูแล ร่วมกับประชาชน  และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ( 31/ก.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกธนู  ธเนศวรานนท์  จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา  เพื่อสืบสานประเพณี  ระหว่างวันที่  24-28  กรกฎาคม  2561  ณ วัดวิเศษชัยชาญ  วัดราชสกุณา  วัดนาค  วัดขุมทอง  และวัดฝาง
โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ( 31/ก.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกธนู  ธเนศวรานนท์  จัดกิจกรรมบำรุงรักษา  ทำความสะอาดแม่น้ำ  คลอง  และพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่กำกับดูแลฯ  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2561
อบรมให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ( 6/ก.ค./2561 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้จัดการอบรมให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  Be  number  one  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2561  เวลา  13.00  -  16.30  น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ( 6/ก.ค./2561 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  จัดการประชุมคณะกรรมการฯ  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ( 18/มิ.ย./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายก ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2561  เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เวลา 08.00 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย จากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ( 18/มิ.ย./2561 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 10 11 12 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม