[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ( 29/ธ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ( 29/ธ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 9 กันยายน 2563 ( 29/ธ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ( 25/ธ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดยนายก ธนู ธเนศวรานนท์ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
การทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณวัดม่วง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ( 25/ธ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับวัดม่วง อบต.หัวตะพาน อสม. จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณวัดม่วง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ( 18/ธ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21,24 สิงหาคม 2563 ( 14/ธ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 1 “สบู่น้ำผึ้งมะขาม” และ กิจกรรมที่ 2 “ไข่เค็ม” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี
และ 2. วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 3 “วุ้นหลากสี” และ กิจกรรมที่ 4 “ขิงดอง” ณ โรงเรียนวัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล)


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการยุติความรุนแรง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ( 14/ธ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการยุติความรุนแรง เพิ่มความเข้มแข็งในครอบครัว เพื่อสร้างเครือข่ายการต่อต้านการใช้ความรุนแรง ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดสร้างครอบครัวไร้ความรุนแรง ด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีการมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มกลัดริบบิ้นขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี
การคัดเลือกครอบครัวต้นแบบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ( 14/ธ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดยนายกธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม ให้จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ 4 ครอบครัวต้นแบบ - การประชุมคัดเลือกครอบครัวต้นแบบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของครอบครัว

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ( 16/พ.ย./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายให้งานสวัสดิการและสังคม จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเชิงลุก เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ครบถ้วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยการจัดทำคู่มือผู้ใช้สิทธิสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ แจกให้แก่ผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลแทนการจัดฝึกอบรม เพื่อเป็นการการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ที่ตนเองพึงได้รับ รวมทั้งยังครอบคลุมไปถึงญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือดูแลกันเองภายในครอบครัวและสามารถให้คำแนะนำ แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม