[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการพัฒนาจิตใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ( 19/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด  จัดโครงการพัฒนาจิตใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กิจกรรม “ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย ห่างไกลภาวะซึมเศร้า ด้วยการเต้นแอโรบิกและโยคะ”  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุ  และเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย  สามารถออกกำลังกายโดยการเต้น แอโรบิกและโยคะได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา  การสร้างเป็นภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพ และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ( 19/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  เพื่อสร้างทีมวิทยากรในการเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง  ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ( 19/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 ( 6/มี.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - กิจกรรมที่ 2 “รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว”  วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ศาลาต้นโพธิ์ ทางเข้า ศพด.อบต.ไผ่จำศีล หมู่ที่ 4  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ( 6/มี.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ( 19/ก.พ./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - กิจกรรมที่ 2 “รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว”  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ( 19/ก.พ./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ( 17/ม.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกธนู  ธเนศวรานนท์  จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางนันทนาการ ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ( 17/ม.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ  มีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกันเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองฯ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเกิดความรักความสามัคคี ปลูกฝังค่านิยม ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจให้คงอยู่ตลอดไป
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 มกราคม 2563 ( 14/ม.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม