[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 ( 14/ม.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - กิจกรรมที่ 2 “รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว”  วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ( 16/ธ.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - กิจกรรมที่ 2 “รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว”  (ประกวดระบายสีภาพรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว) วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ( 13/ธ.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - กิจกรรมที่ 2 “รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว”  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ( 13/ธ.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ( 3/ธ.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - กิจกรรมที่ 2 “รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว”  (ประกวดระบายสีภาพรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล)  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ( 8/พ.ย./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ( 11/ต.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน กิจกรรมอ่านดีมีรางวัล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ( 7/ต.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายกฯ ธนู  ธเนศวรานนท์  มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน กิจกรรม "อ่านดีมีรางวัล" เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศาลารวมใจบ้านดอนปลาสร้อย หมู่ที่ 8
การรับแสดงตนยืนยันสิทธิและวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2563 ( 18/ก.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกฯ ธนู ธเนศวรานนท์ มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ลงพื้นที่ ม.1-8 เพื่อรับแสดงตนยืนยันสิทธิและวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ( 11/ก.ย./2562 )
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดยนายกฯ ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดพิธีทำบุญ เปิดอาคารเรียนฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ  มาเป็นประธานในพิธีฯ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม