[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ในองค์กร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ( 8/ก.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดยนายกฯ ธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายส่วนงานการเจ้าหน้าที่จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม "เสริมสร้างจริยธรรม วัฒนธรรมสุจริต ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น"  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ( 8/ก.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดยนายกฯ ธนู ธเนศวรานนท์ ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคมจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่ที่สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยจัดโครงการฯ จำนวน 4 วัน รวม 7 กิจกรรม ดังนี้วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรม วุ้นแฟนซี / ขนมปุยฝ้าย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรม เค้กกล้วยนิ่ม / คอนเฟลกกล้วย ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรม พับเหรียญโปรยทาน ณ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ หมู่ที่ 6 (วัดขุมทอง)วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรม ยาหม่องขี้ผึ้ง / น้ำมันไพล ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศ.ส.ม.ช) หมู่ที่ 8
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 4 กันยายน 2562 ( 8/ก.ย./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
กีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ( 5/ก.ย./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายกฯ ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายให้กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ "กีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์"  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา  ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมอบายมุขสิ่งเสพติดและปัญหาการติดสื่อออนไลน์ของวัยรุ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในพื้นที่
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ( 31/ก.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม “ขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข” ( 25/ก.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯ ธนู  ธเนศวรานนท์  มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม “ขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข” เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าอย่างถูกวิธี
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10-12 และ 15 กรกฎาคม 2562 ( 19/ก.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562  และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่  15  กรกฎาคม  2562  ณ วัดราชสกุณา  วัดนาค  วัดขุมทอง  และวัดฝาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  ทำนุบำรุงพุทธศาสนา  ปลูกฝังเยาวชน ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา และปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีอันดีงาม
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ( 19/ก.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ( 5/ก.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลนำโดย นายกฯ ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายให้งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อสร้างความตระหนัก และมีองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น และการเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น   เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฎิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต  และ เพื่อสร้างจิตสำนึก รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เมื่อที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ”
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ( 24/มิ.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดพิธีไหว้ครู ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย  เด็กนักเรียนระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กนักเรียนกับครู  เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2562  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม