[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562 ( 21/มิ.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ( 21/มิ.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2562  เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 
ประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ( 21/มิ.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายงานวิเคราะห์นโยบาย  จัดการประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมครองราชย์ 50 ปี
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ( 24/พ.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 10 เมษายน 2562 ( 24/พ.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ( 23/พ.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกฯ ธนู ธเนศวรานนท์ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหมู่ที่ 3  และวัดฝาง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลจากการเปลี่ยนทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษ ภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ( 17/เม.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯ ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562  ในวันที่ 13 เมษายน 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เพื่อเป็นส่งเสริมด้านต่างๆ  อาทิ การปลูกฝังและอนุรักษ์ประเพณีไทย  การสร้างสายใยรักระหว่างคนในครอบครัว  การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน  และการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ( 17/เม.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2562  ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  ระหว่างวันที่ 12 - 16  เมษายน  2562  ณ ศาลา อบต.ไผ่จำศ๊ล บริเวณสี่แยกไฟแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"  ริมถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  ด้านข้อมูล  ด้านความรู้ต่างๆ  และการบริการจุดพักรถ
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ( 28/มี.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 ( 27/มี.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ได้จัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562  วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมของวีรชนฯ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม