[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ( 9/ม.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  เพื่อพิจารณาโครงการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  และเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่
การนิเทศก์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่จำศีล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ( 9/ม.ค./2562 )
    ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่จำศีล  ได้รับการนิเทศก์จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กองทุนยุติธรรม คุ้มครองพยาน ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และช่วยเหลือเรื่องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรืออาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ( 14/ธ.ค./2561 )
    อบต.ไผ่จำศีล  นำโดยนายก ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ( 12/พ.ย./2561 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ( 26/ต.ค./2561 )
    อบต.ไผ่จำศีล  นำโดยนายก ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ( 26/ต.ค./2561 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดขุมทอง ( 1/ต.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดขุมทอง  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
พิธีมอบรางวัล การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดฯ ( 1/ต.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายก ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้รับมอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด ตามโครงการ "ท้องถิ่นสะอาด ปราศจากขยะ" ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
การตรวจประเมิน "โครงการท้องถิ่นสะอาด ปราศจากขยะ ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2561" ( 24/ก.ย./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินตนเองโดดเด่น  โดยคณะกรรมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด  ตามโครงการ "ท้องถิ่นสะอาด ปราศจากขยะ" ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.30 - 16.00 น.
การประชุมประชาคมระดับตำบล ( 13/ก.ย./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดย นายกฯ ธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมครองราชย์ 50 ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เนื่องจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ   
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม